plenfrdeitptes

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest PHGT Pod Omegą sp.j. Stanisław Kasprzak, ul. Sienkiewicza 24, 14-200 Iława.  NIP 744-000-42-47
 • Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem, dla których Firma przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych przez PHGT Pod Omegą. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez firmę Pod Omegą  jest:
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Firmę w związku z poniesioną przez nią szkodą wyrządzoną przez klienta lub obrona przed roszczeniami klienta  w stosunku do Firmy.
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i wynikających z przepisów prawa o rachunkowości.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak zawarcia umowy.
 • PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWEAdministrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom biorącym udziałw zawarciu lub doprowadzeniu do zawarcia umowy atak ze biorącym udział w realizacji warunków umowy np. świadczącej usługi księgowe, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firmom świadczącym usługi ubezpieczenia, kurierom, operatorom pocztowym.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas jej trwania, a po zakończeniu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości. 
 • Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do ich przeniesienia danych. Ponadto, Firma Pod Omegą  udostępnia adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 • W celu umożliwienia podpisania umowy …………………………………………….

Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie firmy,

 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak zawarcia umowy.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez PHGT Pod Omegą zostałem poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

………………………………                                                  ……………………………………

( miejscowość i data)                                                                                            (czytelny podpis)